Vedtægter

Vedtægter


§ 1. Foreningens navn


Foreningens navn er: Holmen Vandløbslav
§ 2. Formål


Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Kalundborg Kommune.


Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af grunde , landbrugsjord og tilstødende areal.
§ 3. Opgaver

Foreningens opgaver er at arbejde for:

at føre en konstruktiv dialog med kommunen

at vandløbsregulativer efterleves af vandløbsmyndigheden

at fremsætte indsigelser og ændringsforslag, hvor vandløbsregulativer ikke har den ønskede effekt for afledning af vand

at vandløbsmyndigheden iværksætter ekstraordinære tiltag, grødeskæring, oprensning og opmålinger efter behov

at støtte medlemmer i dialogen med vandløbsmyndigheden

at varetage medlemmers fællesinteresser overfor vandløbsmyndigheden

at gennemføre vandsyn sammen med vandløbsmyndigheden
§ 4. Medlemmer af foreningen


Foreningens geografiske område er Holmen Vandløb med opland i Kalundborg Kommune.


Foreningens medlemmer er:


Grundejere

Forpagtere/lejere

Driftsledere

Grundejerforeninger,


der er afhængige af velfungerende afvandingsforhold.


Grundejere kan kun afgive én stemme pr. matrikel.


Grundejerforeninger repræsenteres ved én person pr. grundejerforening. Grundejerforeningen vælger selv

sin repræsentant.
§ 5. Generalforsamlingen


Generalforsamlingen består af medlemskredsen, og er foreningens højeste myndighed. Det er generalforsamlingen, som vælger foreningens bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes hvert år – i årets første kvartal.


Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i lokalavisen (ugeavisen) senest 4 uger før generalforsamlingen.


Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres senest 4 uger før generalforsamlingen via e-mail til de medlemmer af foreningen, som selv indsender /oplyser e-mail adresser til foreningens sekretær.Indkaldelse til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:


Valg af stemmetællere, dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Indkomne forslag.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.


Beslutninger på generalforsamlingen vedtages af simpelt flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og

beslutning om foreningens ophør.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Ingen kan afgive mere end 2 stemmer.


Der kan stemmes ved én fuldmagt.


Grundejerforeninger der er medlem af vandløbslavet har en stemme pr. grundejerforening. Stemmen afgives af grundejerforeningens repræsentant.


Ved personvalg afholdes altid skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning. Der stemmes skriftligt, hvis blot ét medlem begærer dette.


For at stemme til generalforsamlingen skal kontingentet for det år, hvor generalforsamlingen afholdes, være betalt 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. januar forud for generalforsamlingen.


Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kræver, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25% af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det til formanden. Formanden skal inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.


Dirigent og referent underskriver referat, som udsendes af bestyrelsen senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 6. Valg


Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning.


På hver stemmeseddel skrives det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen ( 3 medlemmer i ulige år, og 2 medlemmer i lige år.)


Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige. Bestyrelsesposterne går til de kandidater, der har fået flest stemmer. Ved stemmelighed er der omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der stemmelighed efter eventuelt omvalg, foretages lodtrækning mellem kandidaterne.


Valg til suppleanter foregår ved særskilt valghandling. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.


På hver stemmeseddel skrives de to medlemmer, der skal vælges som suppleant til bestyrelsen.


Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige. 1. suppleant bliver den kandidat, der har fået flest stemmer. 2. suppleant bliver den kandidat der har fået næst flest stemmer.


Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
§ 7. Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.


Til bestyrelsen kan vælges alle som er gyldigt medlem af vandløbslavet. Grundejerforeningernes repræsentanter kan vælges til bestyrelsen.


Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling med en funktionsperiode på 2 år. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen har dog mulighed for at vælge en kasserer, som ikke er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på generalforsamlingsdagen.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Det tilstræbes, at der afholdes møder forår og efterår i forbindelse med grødeskæring, oprensning og evt. vandsyn.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.


Bestyrelsen godkender årligt en beretning for foreningens virksomhed, som forelægges på generalforsamlingen.


Formanden tegner foreningen.


Foreningens udgiftsbilag attesteres af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.


Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.


Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder suppleant.


Bestyrelsen kan invitere lodsejere, eksperter og suppleanter til at overvære bestyrelsesmøder, dog uden at disse har stemmeret.
§ 8. Daglig ledelse


Foreningen ledes af formanden, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.
§ 9. Regnskab


Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter, samt fører medlemsliste og restanceliste.


Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabs år til foreningens formand.
§ 10. Ikrafttræden/ophør


Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af generalforsamlingen.


Foreningens ophør skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers interval.


Ved opløsning af foreningen skal bestyrelsen donere foreningens midler til en lokal almennyttig forening.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Svallerup Skole den 11.05.2013.